Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Ġunju 2018
    01-05-2018 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Thursday, July 19, 2018
Coffee-morning b’risq il-Knisja.

Sunday, July 22, 2018
Is-16-il Ħadd Matul is-Sena B.

Monday, July 23, 2018
Festa ta’ Santa Briġida – reliġjuża u Patruna tal-Ewropa. Santa Brigida twieldet fl-Isvezja fl-1303; iżżewġet żagħżugħa u kellha żwieġ hieni li fih twieldu u trabbew tmint itfal, fosthom Santa Katerina tal-Isvezja. Daħlet terzjarja franġiskana u meta romlot ingħatat għal ħajja aktar axxetika. Imbagħad waqqfet Ordni reliġjuż. Kienet eżempju ta’ virtujiet kbar għal kulħadd u kellha rivelazzjonijiet mistiċi. Ħadmet biex il-Papa jerġa’ jmur lura f’Ruma minn Avignon. Wara pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa reġgħet lura Ruma, fejn mietet fl-1373. Il-Papa San Ġwann Pawlu II ħatarha patruna tal-Ewropa fl-1999.

Wednesday, July 25, 2018
Festa ta’ San Ġakbu Appostlu.

Thursday, July 26, 2018
Tifkira ta’ San Ġwakkin u Sant’Anna il-ġenituri ta’ Ommna Marija Ssma.

Sunday, July 29, 2018
Is-17 il-Ħadd Matul is-Sena B. Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.

Tuesday, July 31, 2018
Tifkira ta’ Sant’Injazju ta’ Loyola, fundatur tal-Ġiżwiti.

Wednesday, August 01, 2018
Tifkira ta’ San Alfons Marija de Liguori, isqof u duttur tal-knisja. Min nofsinhar tal-lum sa nofsillejl ta’ għada tista’ tintrebaħ l-Indulġenza tal-Porzjunkola bi żjara f’xi knisja parrokkjali jew f’xi knisja tal-Franġiskani. Biex wieħed jirbaħ l-Indulġenza irid jgħid il-Kredu u l-Missierna u jkun qerr u tqarben u talab għall-Papa.

Friday, August 03, 2018
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

Saturday, August 04, 2018
Tifkira ta’ San Ġwann Marija Vianney (il-Kurat t’Ars) Patrun tal-kappillani u s-saċerdoti. Nitolbu għall-kappillani kollha kemm f’Malta kif ukoll madwar id-dinja, biex l-Ispirtu s-Santu jnissel fil-qalb tagħhom l-imħabba għall-Poplu tiegħu li kellu San Ġwann Marija Vianney.

Sunday, August 05, 2018
It-18 il-Ħadd tas-Sena B.

Monday, August 06, 2018
Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Nitilgħu flimkien ma’ Pietru, Ġakbu u Ġwanni fuq l-għolja tat-Tabor biex ikollna ħjiel tas-sebħ li hemm imħejji għalina fis-sema.Dan nilħquh billi nisimgħu mill-Missier: “Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu”.

Wednesday, August 08, 2018
Tifkira ta’ San Duminku – Fundatur tal-Ordni Dumnikan.

Thursday, August 09, 2018
Festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein) – Patruna tal-EwropaQatluha f’Auschwitz fl-1942 bil-gass.

Friday, August 10, 2018
Tifkira ta’ San Lawrenz – Djaknu u Martri.

Saturday, August 11, 2018
Tifkira ta’ Santa Kjara. Flimkien u bħal San Franġisk ħaddnet il-faqar.

Sunday, August 12, 2018
Id-19 il-Ħadd Matul is-Sena B.

Tuesday, August 14, 2018
Tifkira ta’ San Massimiljanu Marija Kolbe. Ġie maqtul f’Auschwitz fl-1941.

Wednesday, August 15, 2018
Solennità tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema bir-ruħ u l-ġisem. Il-Mulej ried li Marija, Omm Alla, tkun meħlusa minn kull tebgħa ta’ dnub sa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha u li meta ttemm il-ħajja tagħha fuq l-art, ġisimha ma jarax it-taħsir tal-qabar, imma minnufih jikseb il-glorja tal-qawmien mill-mewt. Illum hija festa kmandata u hemm l-obbligu tas-smigħ tal-quddies. Il-ħinijiet tal-quddies kemm ta’ lejliet kif ukoll tal-jum ikunu bħal nhar ta’ Ħadd.

Sunday, August 19, 2018
L-20 Ħadd Matul is-Sena B.

Tuesday, August 21, 2018
Tifkira tal-Papa San Piju X.

Wednesday, August 22, 2018
Tifkira tal-Verġni Marija Reġina. Wara li ġiet imtellgħa fis-Sema, Marija ġiet inkurunata Reġina tas-Sema u tal-art.

Friday, August 24, 2018
Festa ta’ San Bartilmew Appostlu.

Sunday, August 26, 2018
Il-21 Ħadd Matul is-Sena B. Fl-10.15 am issir il-quddiesa li fiha tkun iċċelebrata l-Magħmudija.

Wednesday, August 29, 2018
Tifkira tal-Martirju ta’ San Ġwann Battista.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 20 July 2018

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2018 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com