Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Settembru 2018
    01-09-2018 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Friday, September 21, 2018
Festa ta’ San Mattew Appostlu.

Saturday, September 22, 2018
Il-5 Sibt tal-Kunċizzjoni – “Il-Problema tat-Tbatija”. Mistiedna s-Sorijiet tal-Karita’, l-helpers u t-tfal.

Sunday, September 23, 2018
Il-25 Ħadd Matul is-Sena B.

Thursday, September 27, 2018
Tifkira ta’ San Vinċenz de Paule.

Saturday, September 29, 2018
Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Nitolbu llum lill-Arkanġli Mqaddsa biex jiddefenduna u jħarsuna fit-triq tagħna lejn Missierna tas-sema. Huma jinsabu dejjem quddiem il-Mulej jagħtu glorja lil ismu qaddis. Is-6 Sibt tal-Kunċizzjoni – “Aħna u min mhux magħna”. Mistiedna speċjali iż-żgħażagħ ta’ kull grupp.

Sunday, September 30, 2018
Is- 26 Ħadd Matul is-Sena B. Fl-10.15 am issir quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

Monday, October 01, 2018
Santa Tereża tal-Bambin Ġesù.

Tuesday, October 02, 2018
Tifkira tal-Anġli Kustodji Mqaddsa. L-ewwel u qabel kollox l-anġli huma msejħin biex jikkontemplaw il-wiċċ ta’ Alla fis-sebħ kollu tiegħu. Huma wkoll mibgħuta mill-Mulej biex jakkumpanjaw u jgħinu lill-bnedmin fit-toroq tal-ħajja. Nirringrazzjaw illum lil Alla li għoġbu jagħtina Anġlu personali għalina biex jieħu ħsiebna fir-ruħ u fil-ġisem. Tifkira ta’ San Franġisk t’Assisi

Thursday, October 04, 2018
Tifkira ta’ Santa Marija Fawstina Kowalska – Appostlu tal-Ħniena Divina

Friday, October 05, 2018
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar Fis-6.00 pm quddiesa u wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju. Waqt il-purċissjoni nitolbu r-rużarju flimkien għall-bżonnijiet tal-familji u tal-parroċċa tagħna.

Saturday, October 06, 2018
Is-7 Sibt tal-Kunċizzjoni – Iż-Żwieġ fil-Mulej. Fis-6.00 pm fl-iskola St. Francis, jibda l-irtir għall-ġenituri u t-tfal li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof.

Monday, October 08, 2018
L-anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta fl-Imdina. Skont it-tradizzjoni, meta n-Normanni ħadu lil Malta mill-Għarab, ħasbu għall-bini tal-katidral l-antik tal-Imdina, u għanuh b’ħafna renti. Il-katidral l-antik ġarrab ħsarat kbar fit-tereemoti tal-1693, u minfloku inbena ieħor ikbar u isbaħ, ikkonsagrat fit-8 ta’ Ottubru 1702.

Monday, October 08, 2018
Is-27 Ħadd Matul is-Sena B.

Thursday, October 11, 2018
Coffee-morning bit-tombla b’risq il-parroċċa

Saturday, October 13, 2018
It-8 Sibt tal-Kunċizzjoni – Il-flus: periklu jew għajnuna?

Sunday, October 14, 2018
It-28 Ħadd Matul is-Sena B.

Monday, October 15, 2018
Tifkira ta’ Santa Tereża ta’ Avila, verġni u duttur tal-Knisja. Santa Tereża twieldet f’Avila, Spanja, fl-1515. Daħlet fl-Ordni Karmelitan, imxiet ’il quddiem ħafna fit-triq tal-perfezzjoni u kellha rivelazzjonijiet mistiċi. Meta ndaħlet għar-riforma tal-Ordni tagħha, batiet wisq u ltaqgħet ma’ ħafna tfixkil, iżda b’qalb qawwija rebħitu kollu. Kitbet ukoll kotba li fihom tagħlim l-aktar għoli u ħwejjeġ li ġarrbet f’ħajjitha stess. Mietet f’Alba de Tormes fl-1582. Nitolbu llum għaż-żewġ kommunitajiet Tereżjani fil-parroċċa tagħna – patrijiet u sorijiet tal-klawsura. Nitolbu lil Alla iberikhom b’għadd ta’ vokazzjonijiet. Fit-8.00 am tiġi ċċelebrata l-Festa ta’ Santa Tereża fil-Knisja ta’ Santa Tereża. Fil-5.30 pm issir il-Festa ta’ Santa Tereża fil-Knisja ta’ Santa Margerita.

Wednesday, October 17, 2018
Coffee-morning mingħajr tombla b’risq il-parroċċa.

Thursday, October 18, 2018
Festa ta’ San Luqa Evanġelista.

Saturday, October 20, 2018
Id-9 Sibt tal-Kunċizzjoni – L-awtorita’ qiegħda biex taqdi.

Sunday, October 21, 2018
Id-29 Ħadd Matul is-Sena B u l-Ġurnata Missjunarja. Nitolbu għall-Missjoni u l-missjunarji u nagħtu d-donazzjonijiet tagħna għat-tixrid tal-Kelma t’Alla lill-popli fil-bżonn.

Monday, October 22, 2018
Tifkira ta’ San Ġwanni Pawlu II. San Ġwann Pawlu II, twieled f’Wadovice, fil-Polonja, fit-18 ta’ Mejju 1920. Ġie elett Papa fis-16 ta’ Ottubru 1978. Fid-diskors tal-ftuħ tal-pontifikat wera x-xewqa li jmexxi ’l quddiem l-ispirtu tal-Konċilju Vatikan II. Xandar bla waqfien l-Evanġelju. Bosta kienu l-enċikliki li kiteb. Fil-ministeru appostoliku ħadem biex isaħħaħ id-djalogu bejn ir-reliġjonijiet u l-ekumeniżmu, iddefenda l-paċi u d-dinjità tal-bniedem. Miet fit-2 ta’ April 2005.

Saturday, October 27, 2018
L-10 Sibt tal-Kunċizzjoni – Li nara mgħallem.

Sunday, October 28, 2018
It-30 Ħadd Matul is-Sena B. Infakkru llum ukoll id-dedikazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna.Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. Fil-5.00 pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 18 September 2018

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2018 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com