Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Mejju 2019
    02-04-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Sunday, May 26, 2019
Is-6 Ħadd tal-Għid Sena Ċ. 10.15 am quddiesa tal-Magħmudija.

Friday, May 31, 2019
Tifkira taż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta. Illum il-Verġni Marija tmur għand il-qariba tagħha Eliżabetta, li fi xjuħitha nisslet iben, u sselmilha. Fil-laqgħa kollha ferħ bejn iż-żewġ ommijiet, is-salvatur li ġej, iqaddes lill-prekursur tiegħu. Marija twieġeb għat-tislima ta’ Eliżabetta, u mimlija bl-Ispirtu s-Santu tkabbar lill-Mulej b’innu ta’ tifħir.

Saturday, June 01, 2019
Tifkira ta’ San Ġustinu Isqof u Martri.

Sunday, June 02, 2019
Is-7 Ħadd tal-Għid Sena Ċ – Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Lapsi.

Wednesday, June 05, 2019
Fl-10.30 am kull nhar ta’ Erbgħa issir il-laqgħa ta’ talb għall-vokazzjonijiet bl-ispjega tal-Vanġelu tal-Ħadd ta’ wara. Il-laqgħa ssir fil-Knisja ta’ San Pawl quddiem Ġesu’ Ewkaristija.

Sunday, June 09, 2019
Għid il-Ħamsin – Pentekoste Sena Ċ. Fid-9.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina. Nitolbu għal dawn it-tfal u għall-ġenituri tagħhom biex jibqgħu midħla ta’ Ġesu’ Ewkaristija għal matul ħajjithom kollha. Wara l-quddiesa ta’ 11.45 am jingħata bidu għall-Kwaranturi.

Tuesday, June 11, 2019
Festa ta’ San Barnaba Appostlu. San Barnaba twieled f’Ċipru u kien wieħed mill-ewwel insara ta’ Ġerusalemm. Ipprietka f’Antjokja, ingħaqad mal-appostlu San Pawl, u ssieħeb miegħu fl-ewwel vjaġġ missjunarju. 6.00 pm Quddiesa solenni tal-egħluq tal-Kwaranturi. Wara ssir il-purċissjoni ta’ Pentekoste bis-Sagrament Imqaddes. F’din il-purċissjoni jieħdu sehem it-tfal li jkunu għadhom kemm għamlu l-Ewwel Tqarbina.

Thursday, June 13, 2019
Tifkira ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, presbiteru u duttur tal-Knisja.

Sunday, June 16, 2019
Solennita’ tat-Trinita’ Qaddisa Sena Ċ. Illum ukoll infakkru Jum il-Missier. Nirringrazzjaw lil Alla ta’ missirijietna ħajjin u mejtin u nitolbuh jieħu miegħu fis-sema lill-missirijiet mejta. Nitolbu wkoll biex il-missirijiet jgħixu sew il-vokazzjoni tagħhom u jrabbu sew b’eżempju tajjeb lil uliedhom

Saturday, June 22, 2019
9.00 pm Spettaklu multi-media matul ix-Xatt ta’ Bormla biex ifakkar il-75 Anniversarju tal-pellegrinaġġ li missirijietna għamlu wara t-Tieni Gwerra, biex ġiebu lura lejn Bormla l-Istatwa tal-Kunċizzjoni u l-Kwadru Titulari minn B’Kara.

Sunday, June 23, 2019
Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu – Corpus.

Monday, June 24, 2019
Solennita’ tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. San Ġwann Battista, prekursur tal-Mulej, sa minn ġuf ommu imtela bl-Ispirtu s-Santu, u qabeż bil-ferħ għall-miġja tas-salvazzjoni. Fih tant dehret il-grazzja ta’ Alla li Kristu stess qal dwaru li ħadd fost dawk li twieldu minn nisa ma hu akbar minn Ġwanni l-Battista.

Thursday, June 27, 2019
Wara l-quddiesa tas-6.00 pm issir il-purċissjoni ta’ Corpus mill-Knisja Arċipretali għal Santa Tereża. Jieħdu sehem ukoll it-tfal li jkunu għadhom kemm għamlu l-Ewwel Tqarbina.

Friday, June 28, 2019
Solennita’ tal-Qalb ta’ Ġesu’

Saturday, June 29, 2019
Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl – l-Imnarja. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal kull nhar ta’ Sibt.

Sunday, June 30, 2019
It-13 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ. Fl-10.15 am issir il-quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 27 May 2019

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com