Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Nhar il-Ħadd li ġej, jekk Alla jrid 34 tifel u tifla se jirċievu l-Ewwel Tqarbina waqt il-quddiesa tad-9.15 am. Għalhekk nhar it-Tnejn (għada t-Tnejn), il-ġenituri għandhom l-aħħar laqgħa ta’ informazzjoni dwar iċ-ċelebrazzjoni. Il-laqgħa se ssir fid-Domus fil-5.30 pm.

  Nifirħu lill-Grupp tal-iscouts ta’ Bormla li qed jiċċelebraw il-100 sena mit-twaqqif tagħhom għada/dalgħodu waqt il-quddiesa tad-9.15 am.

  Nhar l-Erbgħa li ġej se ssir ġurnata Għawdex għall-familja. Ibbukkjaw għand il-persuni tas-soltu.

  Nhar il-Ħamis bil-għajnuna t’Alla nispiċċaw it-tberik tal-familji ta’ wara l-Għid. Aħna ppruvajna li mmorru għand kulħadd imma jista’ jkun li kien hemm xi ħadd li forsi bi żball ma ħabbatniex. Jekk hawn min, għal xi raġuni jew oħra,ma berikx u jixtieq li jbierek huwa mitlub li jinfurmana fis-sagristija.

  Nhar il-Ġimgħa fis-7.30 pm hemm il-laqgħa tal-koppji żgħażagħ, miżżewġin jew li qed jippreparaw għaż-żwieġ jew diġa qed jgħixu flimkien. Inħajjarkom ħafna li tattendu.

  Matul il-ġimgħat li ġejjin se jsiru laqgħat personali ma’ kull min jaqra fil-Knejjes tagħna. Kull min jaqra huwa obbligat li jagħmel appuntament ma’ Dun Jesmond jew ma’ Walter Tonna biex jara meta jista’ jkollu l-laqgħa tiegħu. Ma naċċettawx min jaqra jekk ma ssirx din il-laqgħa personali.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - April 2017
  01-02-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Adyer Debono
 • Arthur Abela
 • Ella Kay Harvey
 • Ellie Pace
 • Hughriin Hayden Grima
 • Mael Galea Brevers
 • Noyer Agius
 • Pinar Abela
 • Shazlene Grima
 • Udi Loveth Onyebuchi Enyi
 • Zaine Saviour Mifsud
 • Zaylon Gatt

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Emanuel Silvio Camilleri ma’ Michelle Marie Camilleri (9-12-16)
 • Aaron Chircop ma’ Denise Agius (3-12-16)
 • Jean Pierre Camilleri ma’ Alejandra Ronayne (2-12-16)
 • n/a
 • n/a
 • n/a
 • Gratian Sammut ma’ Paula Farrugia (S. Tereża) 28-4-17.
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Agatha Sultana (76 sena)
 • Annie Brown (67 sena)
 • Anthony Raggio (63 sena)
 • Anthony Xerri (70 sena)
 • Carmela Bartolo (93 sena)
 • Concetta Pace (77 sena)
 • Godwin Young (70 sena)
 • Joseph Bugeja (76 sena)
 • Matthias Ghiller (tarbija)
 • Nazzareno Degabriele (63 sena)
 • Remigio Hales (82 sena)
 • Swor Eletta Galea (84 sena)
 • Vincent Zerafa (65 sena)
 Nifirħu lil...
 

Thursday, May 25, 2017
9.30 am coffee-morning b’risq il-Knisja.

Friday, May 26, 2017
Laqgħa tal-grupp tal-koppji fid-Domus Sagra Familja.

Sunday, May 28, 2017
Solennità ta’ Tlugħ il-Mulej Ġesù fis-Sema Sena A – Lapsi. 10.15 am quddiesa tal-Magħmudija.

Wednesday, May 31, 2017
Tifkira taż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta. Illum il-Verġni Marija tmur għand il- qariba tagħha Eliżabetta, li fi xjuħitha nisslet iben, u sselmilha. Fil-laqgħa kollha ferħ bejn iż-żewġ ommijiet, is-salvatur li ġej, iqaddes lill-prekursur tiegħu. Marija twieġeb għat-tislima ta’ Eliżabetta, u mimlija bl-Ispirtu s-Santu tkabbar lill-Mulej b’innu ta’ tifħir.

Thursday, June 01, 2017
Tifkira ta’ San Ġustinu Isqof u Martri. 9.30 am laqgħa tal-Grupp Wonder Woman għan-nisa fis-Sagra Familja.

Friday, June 02, 2017
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

Sunday, June 04, 2017
Solennità ta’ Għid il-Ħamsin – Pentekoste. Nitolbu lil Ġesù iqajjem fina l-Ispirtu s-Santu biex iġedded il-wiċċ tal-art.

Sunday, June 11, 2017
Solennità tat-Trinita’ Qaddisa. Permezz tal-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli Ġesu għarrafna li Alla tagħna huwa Trinita’, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Lilu Glorja għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Tuesday, June 13, 2017
Tifkira ta’ Sant’Antnin ta’ Padova.

Sunday, June 18, 2017
Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu – Corpus. Illum jitfakkar ukoll Jum il-Missier. Nitolbu kemm għall-missirijiet li għadhom ħajjin kif ukoll niftakru f’missirijietna li mietu.

Friday, June 23, 2017
Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Wara l-quddiesa tat-8.30 am jibdew il-Kwaranturi. Kuljum, qabel il-quddiesa tas-6.00 pm tingħata l-Barka Sagramentali. Jibqgħu sejrin sal-Ħadd 25 ta’ Ġunju.

Saturday, June 24, 2017
Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. San Ġwann Battista, prekursur tal-Mulej, sa minn ġuf ommu imtela bl-Ispirtu s-Santu, u qabeż bil-ferħ għall-miġja tas-salvazzjoni. Fih tant dehret il-grazzja ta’ Alla li Kristu stess qal dwaru li ħadd fost dawk li twieldu minn nisa ma hu akbar minn Ġwanni l-Battista.

Sunday, June 25, 2017
It-12 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena A. 5.00 pm Wara l-quddiesa issir il-purċissjoni bħala egħluq tal-Kwaranturi. Huma mitlubin li jieħdu sehem it-tfal li jkunu għamlu l-Ewwel Tqarbina flimkien mal-ġenituri tagħhom.

Thursday, June 29, 2017
Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl – l-Imnarja.


 

Sta.Rita ta' Cascia

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 26 May 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com