Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Jannar 2020
    01-11-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Friday, January 31, 2020
Tifkira ta’ San Ġwann Bosco.

Sunday, February 02, 2020
Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej - il-Kandlora. Niftakru meta l-ġenituri ta’ Ġesu’ ppreżentawh fit-tempju 40 ġurnata wara t-twelid tiegħu u deher bħala dawl għall-ġnus u glorja tal-poplu tiegħu Iżrael. Fil-quddiesa tas-6.00 pm tas-Sibt (lejliet) issir il-funzjoni tat-tberik tax-xama’ u purċissjoni qasira fil-Knisja.

Wednesday, February 05, 2020
Festa ta’ Sant’Agata – Verġni u Martri u Patruna ta’ Malta.

Friday, February 07, 2020
Il-5 Ħadd ta’ Matul is-Sena A.

Friday, February 07, 2020
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

Monday, February 10, 2020
Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl – Patrun ta’ Malta. Il-Knisja f’Malta trodd ħajr lill-Mulej għaliex sejħilna mid-dlamijiet tad-dnub u mid-dell tal-mewt li fihom konna qed ngħixu, u daħħalna fid-dawl tiegħu tal-għaġeb meta bagħtilna lill-appostlu tiegħu jxandrilna l-Bxara t-tajba tal-Evanġelju. Obbligu gravi tas-smiegħ tal-quddies. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal nhar ta’ Ħadd.

Tuesday, February 11, 2020
L-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes u Jum il-Morda. Fl-1858 il-Verġni bla tebgħa Marija dehret lil Bernardette Soubirous fil-grotta ta’ Massabielle ħdejn Lourdes, fi Franza. Permezz ta’ din it-tfajla umli, Marija tistieden lill-midinbin għall-indiema, u tqanqal fil-Knisja ħeġġa kbira għat-talb u l-imħabba, l-aktar bil-qadi tal-morda u tal-fqar.

Friday, February 14, 2020
Festa ta’ San Ċirillu raħeb, u San Metodju, isqof, Patruni tal-Ewropa.

Sunday, February 16, 2020
Is-6 Ħadd ta’ Matul is-Sena A.

Saturday, February 22, 2020
Festa tal-Kattedra ta’ San Pietru. Għall-festa tal-Kattedra tal-Appostlu San Pietru ntgħażel il-jum li fih ir-Rumani kienu jfakkru l-mejtin tagħhom u mbagħad waqt l-ikla fid-dar kienu jqiegħdu siġġu (kattedra) vojt biex ifisser il-preżenza ta’ xi ħadd nieqes. F’dan il-jum titfakkar il-Kattedra ta’ San Pietru bħala sinjal glorjuż tiegħu li mill-għolja tal-Vatikan jippresiedi fuq il-ġemgħa kollha tal-fidili magħquda fl-imħabba.

Sunday, February 23, 2020
Is-7 Ħadd ta’ Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir il-quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

Tuesday, February 25, 2020
Tifkira tal-Beata Marija Adeodata Pisani.

Wednesday, February 26, 2020
L-Erbgħa tar-Rmied -- Ras ir-Randan. Illum nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Illum hija ġurnata ta’ sawm (għal dawk bejn 18 u 59 sena) u astinenza (għal dawk minn 14-il sena ‘l fuq) b’obbligu gravi. Fil-quddies kollu ssir il-funzjoni tat-tberik u t-tqegħid tal-irmied fuq rasna. Matul dawn il-ġranet tar-Randan, il-Knisja tistedinna biex nagħmlu penitenza għal dnubietna u nerġgħu nitħabbu ma’ Alla. Tajjeb li matul dan iż-żmien tar-Randan insibu aktar ħin mis-soltu biex nisimgħu il-Kelma t’Alla u biex nitolbu flimkien bħala familja. Fis-6.00 pm jibda l-pellegrinaġġ bir-Redentur. Kif jidħol il-Knisja (għall-ħabta tas-7.00 pm) issir quddiesa.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 27 January 2020

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2020 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com