Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Nhar it-Tlieta li ġejjin niċċelebraw il-Festa għażiża ta’ Santa Marija. Peress li hija festa kmandata u hemm l-obbligu tal-quddies, il-ħinijiet kemm tat-Tnejn fil-għaxija u anke tat-Tlieta ikunu bħas-Sibt u Ħadd f’kull knisja. Inħeġġiġkom nieħdu sehem fil-quddiesa.

  ‘Jien Marija. Ġejja għandek! Tridni?’ Bil-għajnuna t’Alla, il-Ġimgħa mhux li ġejja imma ta’ wara, tkun l-aħħar Ġimgħa ta’ Awwissu, se norganizzaw Festival Marjan biex nagħtu bidu għas-Sibtijiet tal-Kunċizzjoni. Se niltaqgħu l-ġnien tal-Garru fi Triq San Ġwann. Nibdew mis-6.30 pm sad-9.00 pm. Se jkun hemm purċissjoni qasira mit-tfal, kantanti magħrufa, esperjenzi, xi ftit talb lill-Madonna, u ħafna attivitajiet għall-kbar u għat-tfal. Ikun hemm ukoll saċerdoti għall-qrar. Għandu jkun l-arċipriet se jiftaħ idu, għax kull min jattendi se jingħata ftira u drink. It-tfal se jkollhom ‘candy-floss’ u ġelat minn fuq dahar l-arċipriet ukoll. Huwa mument ta’ ferħ madwar Marija Immakulata. Nixtieqkom tattendu speċjalment iġġibu lit-tfal ħalli jieħdu sehem fil-purċissjoni u wara jinkurunaw lill-Madonna.

  Nirringrazzjakom ħafna tal-ġenerożita’ tagħkom fil-ġabra speċjali li saret il- weekend li għadda għall-alarm fil-Knisja. Mill-knejjes kollha l-ġabra kienet ta’ €604. Nirringrazzja hafna wkoll lil dawk li rritornaw l-envelops. Ħa nistennew jidħlu ftit envelops oħra u mbagħad ‘l quddiem ngħidilkom kemm ikunu nġabru flus mid-donazzjonijiet tagħkom fl-envelops.

  Iċ-Ċentru 19 ta’ Novembru se jorganizzaw żewġ attivitajiet b’risq il-Festa tal-Kunċizzjoni: L-ewwel waħda hija Bar-B- Que nhar il-Ġimgħa li ġejja fir-Razzett tal-Ħbiberija (l-Inspire) Wied il-Għajn. It-tieni hija fl-ewwel Sibt tal-Kunċizzjoni (ikun l-aħħar Sibt ta’ Awwissu): se jorganizzaw Pasta Night fil-Padiljun ta’ Kordin (il-ħabs l-antik). Il-biljetti mill- membri taċ-Ċentru.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Awwissu 2017
  01-02-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Alexio Jesse Vand
 • Leonora Christine Larsen Grech
 • Zdenick Debono

 Familji Ġodda

 • Vince Camilleri ma’ Maria Cassar (24-6-17)
 • Jonathan Portelli ma’ Nastassia Cohen (11-6-17)
 • Alan Grech ma’ Mairwen Tabone Spalding (2-6-17)
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Antida Cilia (83 sena)
 • Carmel Pace (79 sena)
 • Concetta Scerri (84 sena)
 • Erminia Gusman (75 sena)
 • Indri Schembri (78 sena)
 • Joseph Grech (83 sena)
 • Maria Spiteri (84 sena)
 • Prassede Camilleri (88 sena)
 Nifirħu lil...
 


Solennità tat-Tlugħ ta’ Marija fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Il-Mulej ried li Marija,Omm Alla, tkun meħlusa minn kull tebgħa ta’ dnub sa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha u li meta ttemm il-ħajja tagħha fuq l-art, ġisimha ma jarax it-taħsir tal-qabar, imma minnufih jikseb il-glorja tal-qawmien mill-mewt. Illum hija festa kmandata u hemm l-obbligu tas-smigħ tal-quddies. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal nhar ta’ Ħadd.

Saturday, July 29, 2017
Tifkira ta’ Santa Marta

Sunday, July 30, 2017
Is-17 il-Ħadd Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.

Monday, July 31, 2017
Tifkira ta’ Sant’Injazju ta’ Loyola, fundatur tal-Ġiżwiti.

Tuesday, August 01, 2017
Tifkira ta’ San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-knisja. Min nofsinhar tal-lum sa nofsillejl ta’ għada tista’ tintrebaħ l-Indulġenza tal-Porzjunkola bi żjara f’xi knisja parrokkjali jew f’xi knisja tal-Franġiskani. Biex wieħed jirbaħ l-Indulġenza irid jgħid il-Kredu u l-Missierna u jkun qerr u tqarben u talab għall-Papa.

Friday, August 04, 2017
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar u t-Tifkira ta’ San Ġwann Marija Vianney (il-Kurat t’Ars) Patrun tal-kappillani. Nitolbu għall-kappillani kollha kemm f’Malta kif ukoll madwar id-dinja, biex l-Ispirtu s-Santu jnissel fil-qalb tagħhom l-imħabba għall-Poplu tiegħu li kellu San Ġwann Marija Vianney. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm issir l-adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

Saturday, August 05, 2017
Tifkira tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Marija Maggiore f’Ruma.

Sunday, August 06, 2017
Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Nitilgħu flimkien ma’ Pietru, Ġakbu u Ġwanni fuq l-għolja tat-Tabor biex ikollna ħjiel tas-sebħ li hemm imħejji għalina fis-sema. Dan nilħquh billi nisimgħu mill-Missier: “Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu”.

Tuesday, August 08, 2017
Tifkira ta’ San Duminku – Fundatur tal-Ordni Dumnikan.

Wednesday, August 09, 2017
Festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein) – Patruna tal-Ewropa. Qatluha f’Auschwitz fl-1942 bil-gass.

Thursday, August 10, 2017
Tifkira ta’ San Lawrenz – Djaknu u Martri.

Friday, August 11, 2017
Tifkira ta’ Santa Kjara. Flimkien u bħal San Franġisk ħaddnet il-faqar.

Sunday, August 13, 2017
Id-19 il-Ħadd Matul is-Sena A.

Sunday, August 20, 2017
L-20 Ħadd Matul is-Sena A.

Tuesday, August 22, 2017
Tifkira tal-Verġni Marija Reġina. Wara li ġiet imtellgħa fis-sema, Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art.

Thursday, August 24, 2017
Festa ta’ San Bartilmew Appostlu.

Sunday, August 27, 2017
Il-21 Ħadd Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir il-quddiesa li fiha tkun iċċelebrata l-Magħmudija.

Tuesday, August 29, 2017
Tifkira tal-Martirju ta’ San Ġwann Battista.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 17 August 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com